HOME /  Service boat "Nicky Junior"
 

 

 

H.H. Brothers Maritime Ltd

 

Рейдови катер „Nicky Junior”

Service boat „Nicky Junior”

 

 

м/к „Nicky Junior” е рейдови катер с 24часов 7дни седмично режим на работа

 

m/v “Nicky Junior” is Service boat working 24 hours 7 days in the week

 

Катера може да извършва следните основни услуги:

Service boat renders the following basic services:

 

Извършване на входящи и изходящи гранични контроли 

Clearances on road

 

Превоз на екипажи - до 12 човека с екипажа включително

Crew transfer up to 12 persons including the boat crew

 

Снабдяване на сладка вода на рейда - до 37 м 3 Танковете за сладка на катера са боядисани със специалната сертифицирана боя за танкове и под наблюдението на датската фирма Hempel, одобрена от Министерството на Здравеопазването. 

Fresh water supply on the road up to 37 m3. The boat fresh water tanks are coated with the Hempel's special paint for fresh water tanks approved by the Bulgarian Ministry of Health

 

Превоз на товари и корабно снабдяване  до 30 тона

Ships supply on road up to 30 mt

 

Площ на товарната палуба 29 м2

Cargo deck area 29 m2

 

Катера разполага с товарна стрела с товароподемност  1 т. обхват 3.50 м. и височина от главна палуба 3.80 м.

The boat is equipped with cargo boom with SWL 1 mt. range 3.50 m. and above main deck height 3.80 m.

 

Main particulars:                                   Основни характеристики:

Flag: Bulgaria [BG]                           Флаг: България 

Official No.: VN7507                              Регистрационен № ВН 7507
Call Sign: LZH2552,                                Позивни:  LZH2552

MMSI: 207825520                                 MMSI: 207825520

TYPE : Agency / Service Boat                 Тип: Рейдови катер

Built : 2001                                              Постройка: 2001г.

Loa : 19,85 m                                           Дължина: 19,85 м.

Beam : 5,60 m .                                        Ширина: 5,60 м.

Draft  : 1.90 mt                                         Газене: 1.90 м.

NT    : 11.88 mt                                        НТ    : 11.88 мт

GT    : 39.62 mt                                        БТ     : 39.62 мт

M/E  : MAN 325 BHP                             Гл. двигател: MAН 325 к.с.

Service speed : 8 knots                             Работна скорост: 8 възла

Cargo on deck - about 30 ts                     Палубен товар - около 30 тона

Clean deck cargo area - about 25 m2        Площ на товарната палуба - около 25 м2

Cargo deck area dimensions 5 x 5 mtr      Размери на товарната палуба 5 x 5 м

Number of  Passengers on board :            Максимален брой на пътниците:

Total for 12 persons including crew          Общо 12 човека с екипажа включително

 

 

 

 

 

 

 

Контакти:                                        For contacts:

Капитан: моб. +359 888 614 781

Master mob.: +359 888 614 781

Офис: тел. 052 684 213: моб. 0885 888 181

Office: tel. +359 52 684 213: mob. +359 885 888 181

Факс:  +359 52 684 216

Fax: +359 52 684 216

E-mail: christov@hhbrothers.com , hhbrothers@gmail.com

 

Website: www.hhbrothers.com

 
 
< back to home page >
 
Home  |   About us  |   Contacts